> Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.lokalneprzysmaki.pl
I. Postanowienia ogólne.
II. Procedura składania i realizacji zamówień.
III. Rabaty i promocje.
IV. Reklamacje i zwroty.
V. Bezpieczeństwo transakcji.
VI. Polityka prywatności.
VII. Postanowienia końcowe.


I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.lokalneprzysmaki.pl
2. Użytkownik sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
3. Właścicielem sklepu internetowego www.lokalneprzysmaki.pl jest firma B&B Barbara Matoga,Beata Mężyk, spółka cywilna z siedzibą w Krakowie , 31-464 Kraków ul. Chałupnika 17. NIP 9452169222 REGON 122602256. Numer konta bankowego: 16 2490 0005 0000 4500 7152 2846
4. Prezentowane ceny wszystkich produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT, wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia towarów.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Każda z w/w zmian jest niezwłocznie udostępniania w sposób czytelny i jasny na stronie sklepu internetowego www.lokalneprzysmaki.pl
6. Przesyłki wysyłane są za pomocą kuriera.

II. Procedura składania i realizacji zamówień.
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.lokalneprzysmaki.pl
2. Zamówienia można składać bez rejestracji, jako klient jednorazowy, po prawidłowym podaniu danych do realizacji dostawy lub jako stały klient po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, kolejne zamówienia są realizowane po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca wysyła do zamawiającego e-mail z linkiem w celu jego potwierdzenia. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez klienta.
4. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem zamówienia. Dostępne są następujące formy płatności:
a) karta płatnicza za pośrednictwem platformy eCard. Akceptujemy karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
b) przelew za pośrednictwem platformy eCard.
c) przelew na konto sprzedającego.
d) gotówka przy odbiorze.
5. Jeżeli towar z przyczyn niezależnych od sprzedawcy po złożeniu zamówienia nie jest dostępny u producentów, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym zmawiającego oraz zwróci całą otrzymaną od zamawiającego sumę pieniężną. W takim wypadku sprzedawca pokrywa wszelkie koszty zwrotu uiszczonej sumy pieniężnej zamawiającemu.
6. Niezależnie, w sytuacji wskazanej w ust. 5, jak i w każdym innym wypadku, gdy sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie wg wzoru wskazanego w pkt. IV.3 . W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Wszelkie koszty związane ze zwrotem świadczeń w takim wypadku pokrywa sprzedawca.
7. Dostawy zamówionego towaru są realizowane kurierem własnym na obszarze miasta Krakowa i jego okolic wskazanych na mapie zamieszczonej na stronie www. Dostawy poza Kraków realizowane są kurierem UPS i nie obejmują produktów oznaczonych na karcie produktu ikonką "produkt niedostępny w servisie UPS".
8. Dostawy realizowane są we wtorki, środy, czwartki i piątki każdego tygodnia w godzinach 14-21 na terenie Krakowa pod warunkiem potwierdzenia zamówienia minimum 48 godzin przed dniem dostawy. Wysyłki za pośrednictwem kuriera UPS realizowane są zgodnie z listem przewozowym.
9. O dniu i godzinach dostawy sprzedawca poinformuje zamawiającego mailem.
10. Koszt dostawy realizowanej kurierem własnym wynosi 19- zł. Zamówienia o wartości powyżej 99-zł. realizowane są bezpłatnie. W przypadku realizacji kurierem UPS koszt dostawy wynosi 23- zł. Zamówienia o wartości powyżej 250-zł realizowane są bezpłatnie. Wysyłka w opakowaniu termoizolacyjnym 34-zł. Przy zamówieniu powyżej 280-zł. wysyłka bezpłatna. Waga paczki może wynieść maksymalnie 30 kg.
11. W wypadku dostawy realizowanej kurierem za pobraniem (zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru) koszt dostawy wynosi 6 zł.
12. Ceny niektórych produktów, których waga określona jest w opisie jako „WAGA OKOŁO”, ze względu na specyfikę procesu produkcji i paczkowania mogą różnić się od podanej. Ceną wiążącą jest wtedy cena ustalona w oparciu o wagę konkretnego produktu z uwzględnieniem jego ceny jednostkowej. Wówczas wiążącą wartością do zapłaty jest ta podana w wysłanym potwierdzeniu dnia i godzin dostawy. Obok każdego oferowanego w sklepie produktu umieszczona jest również jego cena jednostkowa, chyba, że cena towaru oraz jego cena jednostkowa wyrażają się tą samą kwotą.
13. Przy odbiorze towaru sprzedawca prosi o sprawdzenie w obecności kuriera kompletności przesyłki oraz czy nie została uszkodzona. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia należy wypełnić protokół reklamacji.
14. Dla każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (jeżeli zamawiający tak zadeklaruje w zamówieniu).
15. Wysyłka kurierem UPS nie obejmuje produktów oznaczonych na karcie produktu ikonką "produkt niedostępny w serwisie UPS".
16. Otrzymanie przez zamawiającego towaru, który nie został przez niego zamówiony, następuje na wyłączne ryzyko sprzedawcy i nie rodzi po stronie zamawiającego żadnych zobowiązań.

III. Rabaty i promocje.
1. Szczegóły dotyczące rabatów i promocji oraz warunków ich przyznawania są opisane w regulaminach promocji.
2. Rabaty procentowe udzielane są od cen netto produktów.
3. Rabaty oraz ceny promocyjne będą widoczne w formularzu zamówienia.

IV. Reklamacje i zwroty.
1. W przypadku reklamacji do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
2. Reklamację należy składać bezpośrednio u sprzedającego na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w pkt. I. 3. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez sprzedawcę w formie tożsamej, w jakiej reklamacja została złożona .
Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy f Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji
3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem przedstawionym poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżęj, Zamawiajacy może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: 31-464 Kraków ul.Chałupnika 17.Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru . Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy ,w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy.
4.Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu udostępniamy unijną paltformę internetową ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
V. Bezpieczeństwo transakcji.
1. Sklep lokalneprzysmaki.pl realizuje płatności za pomocą platformy internetowej www.ecard.pl ,wszelkie operacje finansowe odbywają się na serwerach operatorów i banków. Sklep nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych swoich klientów. Spółka eCard S.A., działając jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12.09.2002r., podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto posiada status Third Party Procesor organizacji Visa International oraz status Member Service Provider organizacji MasterCard International.
2. System autoryzacji kart płatniczych eCard S.A. gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim Klientom oraz Klientom sklepów internetowych. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewnione jest przez zastosowanie między innymi następujących zabezpieczeń transakcji:
1-3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode),
2-SSL 128 bitów (thawte SSL certyfikat) eCard S.A. jako pierwszy w Polsce wdrożył technologię 3D
Secure, która w znacznym stopniu redukuje ilość tarnsakcji oszukańczych w internecie oraz przenosi odpowiedzialność za tego typu tarnsakcje na bank, który wydał kartę.

VI. Polityka prywatności.
1. Zamawiający dokonując rejestracji w sklepie lokalneprzysmaki.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
2. Sklep www.lokalneprzysmaki.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności zamawiających. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczając dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zbiory danych osobowych zostały zarejestrowane w GIODO pod nr 013267/2012.
3. Zamawiający może też wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedającego informacji reklamowych i handlowych również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
5. Dane osobowe są gromadzone w zabezpieczonej bazie danych Comarch S.A., która jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
6. Sklep wykorzystuje tzw.Cookies (ciasteczka) . Informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cokies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze sklepem dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie. Technika cookies jest stosowana przez większość stron www w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu, utrzymywania sesji użytkowników, uwierzytelniania osób korzystających z serwisu i dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika i "analityczne" pliki cookies umożliwiające monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie. Pliki cookies nie służą do przetwarzania, ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usług. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki tak by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na korzystanie z plików cookies. Daje to możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki. W celu łatwego zarządzania plikami cookies należy wybrać przeglądarkę, której używamy i postępować zgodnie z instrukcjami jej obsługi.

VII. Postanowienia końcowe.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w odniesieniu do konsumentów m.in. Ustawy o Prawach Konsumenta ( Dz.U2014 poz 827) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Regulamin sklepu

Do pobrania

Regulamin sklepu
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®